Skip to content

Teenuse tingimused

Flowbird Teenuse Tingimused – juuni 2019

Punkt 1. Sissejuhatav osa

Yellowbrick International BV (YBI) on rakendanud Teenuse nimega FLOWBIRD, mis võimaldab Kasutajatel oma parkimistasusid eemalt maksta. YBI on andnud litsentsi ettevõttele ASEMATIC OÜ, kes hoolitseb litsensiaadina Flowbird levitamise eest Eestis.

Teenus aktiveeritakse parkimise haldamise eest vastutavate Operaatorite nõudmisel. Asematic OÜ on tehniline vahendaja Operaatori ja Kasutaja (allpool määratletud tähenduses) vahel, võimaldades platvormi kaudu osta parkimisaega lihtsustatud viisil, kasutades selleks pangakaarti (krediit- või deebetkaart), mis on volitatud kasutamiseks telefoni või muu internetijuurdepääsuga seadme kaudu, tuginedes Operaatori valitud makse- ja tehnilistele võimalustele.

Punkt 2. Hoiatused

Kasutaja kinnitab, et ASEMATIC OÜ on edastanud kogu pakutava FLOWBIRD teenusega seonduva teabe ja hoiatused, mille põhjal Kasutaja saab hinnata ja kasutusele võtta tingimustele vastavad asjakohased tehnilised ja õiguslikud meetmed.

FLOWBIRD Konto loomiseks ja/või FLOWBIRD Teenuse kasutamiseks on vaja, et Kasutaja nõustuks täielikult ja igakülgselt nende Teenuse Üldtingimustega.

Kasutaja kinnitab, et ta on täielikult teadlik asjaolust, et nõustumiseks nende Teenuse Üldtingimustega ei ole vaja seda dokumenti käsitsi allkirjastada. Kasutaja võib selle dokumendi siiski salvestada ja välja trükkida FLOWBIRD Saidilt: www.flowbird.ee

ASEMATIC OÜ tuletab kasutajale meelde, et mobiiltelefoni või mis tahes muu seadme kasutamine sõiduki juhtimise ajal on ohtlik. ASEMATIC OÜ soovitab seda teenust sõiduki juhtimise ajal mitte kasutada. ASEMATIC OÜ ei võta endale vastutust mis tahes kahjude eest, mis tulenevad FLOWBIRD Teenuse või Konto kasutamisest sõiduki juhtimise ajal.

Punkt 3. Mõisted

Nendes Teenuse üldtingimustes on järgmiseid mõisteid kasutatud alljärgnevas tähenduses:

 • FLOWBIRD Mobiilirakendused: rakendused, mis on kättesaadavad allalaadimisplatvormidel, mis on mõeldud FLOWBIRD Teenust toetavatele mobiiliseadmetele.
 • FLOWBIRD Konto: tehniline konto, millega Kasutaja FLOWBIRD teenuses tuvastatakse; konto loob Kasutaja oma nimel registreerimise ajal kas Veebisaidil my.flowbird.com, kasutades FLOWBIRD mobiilirakendust või mobiilsel Veebisaidil m.flowbird.com
 • Operaator: parkimisteenust teostav juriidiline isik või asutus.
 • FLOWBIRD Teenus või Teenus: ASEMATIC OÜ pakutav teenus, kus parkimistasud makstakse vastavalt siintoodud tingimustele.
 • FLOWBIRD veebisait: veebisait, mille eest on kaasvastutav ja mida juhib ASEMATIC OÜ ja tema mis tahes järglane ja mis asub hetkel järgmisel aadressil: www.flowbird.ee
 • Kasutaja: Konto loonud isik.
 • Kasutaja Telefon: kasutaja kasutatav telefon, millele on teenusele juurdepääsuks vajalikud omadused ja tellimused (hääl ja/või andmekava), või Kontol sisestatud mobiiltelefoninumber.
 • Pilet: FLOWBIRD Mobiilirakenduste ja Veebisaitide kodulehe ekraanil toodud parkimistasudega seonduva tellimuse summa, mis koosneb Punktis 8 sätestatud elementidest.
 • ASEMATIC OÜ: ettevõte, kes teostab FLOWBIRD Teenust Eestis
 • Isikuandmed: kõik andmed, mis viitavad otseselt või kaudselt füüsilisele isikule.

 

Punkt 4. Kasutuseesmärk

ASEMATIC OÜ pakub Operaatori nõudmisel eemalt makstava parkimistasu teenust nimega FLOWBIRD. Nende Teenuse Üldtingimustega sätestatakse Kasutajale FLOWBIRD teenuse kasutustingimused.

Punkt 5. Teenuse Üldtingimustega nõustumine

Kasutaja poolne mis tahes kinnitus parkimistasude maksmise kohta, olenemata kasutatud maksevahendist (Mobiilne Veebisait, Mobiilirakendused, FLOWBIRD Veebisait, interaktiivne kõnevastus, kõnekeskus, SMS), tähendab täielikku nõustumist nende Teenuse Üldtingimustega.

Seega kinnitab Kasutaja, et oma Konto loomise hetkel on ta täielikult teadlik nendest Teenuse Üldtingimustest ning makse tegemise hetkel on ta täielikult teadlik operaatori poolsetest või parkimiskohas kehtivatest erimüügitingimustest (teenus(t)e maksumus, kestus jne) ning kinnitab sõnaselgelt, et ta aktsepteerib ja nõustub tingimusteta nii nende Teenuse Üldtingimustega kui ka müügi eritingimustega ja/või kohalike eeskirjadega, mis konkreetset tehingut puudutavad.

Need Teenuse Üldtingimused kehtivad terveks ajavahemikuks, mille jooksul need on saadaval internetis FLOWBIRD Veebisaidil. Teenuse Üldtingimused on ülimuslikud mis tahes muude tingimuste suhtes mis tahes muus dokumendis.

Kasutaja jaoks siduva Teenuse Üldtingimuste versiooni leiate Veebisaidilt www.flowbird.ee makse valideerimise ajal.

Punkt 6. Muudatused

ASEMATIC OÜ jätab endale õiguse juurdepääsu Veebisaidile ning neid Teenuse Üldtingimusi mis tahes ajal muuta ja uuendada. Need muudatused ja uuendused on Kasutajale siduvad ning kasutaja peaks seda osa regulaarselt lugema, et kinnitada kehtivate Teenuse Üldtingimustega nõustumine.

Kogu FLOWBIRD Teenusest kasu saamiseks peab Kasutaja aktsepteerima uue Teenuse Üldtingimuste versiooni.

Enne pileti ostu kinnitamist saab Kasutaja oma valikuid korrigeerida või muuta. Sellele mehhanismile on juurdepääs ostuprotsessi igas etapis.

Punkt 7. FLOWBIRD Konto loomine ja haldamine

ASEMATIC OÜ roll on hõlbustada parkimistasude maksmist telefoni või muu internetiühendusega seadme kaudu, ilma et iga makse tegemise ajal oleks vaja sisestada pangakaardi detaile.

Iga Kasutaja Konto isikupärastamiseks koosneb alljärgnev teave miinimumnõuetest:

 • E-post
 • Sisselogimine
 • Mobiiltelefoni number
 • Salasõna FLOWBIRD teenusele juurdepääsuks

Kasutajal on FLOWBIRD teenusele juurdepääs oma E-posti aadressi, Sisselogimisandmete või oma Mobiiltelefoni numbri ning oma Salasõna kaudu.

Kus kohaldatav, võib Kasutaja juurdepääsu saada oma Facebooki konto kaudu.

Sisselogimisandmed, E-posti aadress või Mobiiltelefoni number ning Salasõna tõendavad Kasutaja identiteeti ja on siduvad iga makse suhtes, mis nende kaudu tehakse.

Sõiduki numbrimärk (sama FLOWBIRD Kontoga saab siduda mitu sõidukit) ja pangakaardi detailid (kaardi number, kehtivuskuupäev, kaardi omaniku nimi, kaardi turvakood) tuleb esitada vaid esimese parkimispileti ostmisel või juhul, kui kaardi teave (kehtivuskuupäev) muutub. Pangakaardi detaile ei hoita ASEMATIC OÜ infosüsteemis, vaid makselahenduse pakkuja juures. Kasutaja saab registreerida mitu pangakaarti, näiteks ühe eraviisiliseks ja teise ametialaseks kasutamiseks.

Kasutaja võib soovi korral anda ka alljärgnevat teavet:

 • Tiitel
 • Perekonnanimi
 • Eesnimi
 • Amet
 • Aadress: maja number, tänav, linn, postiindeks, riik.

Kasutaja kohustub andma tõest teavet ning mitte oma identiteeti moonutama ja/või valeidentiteeti esitama.

ASEMATIC OÜ jätab endale õiguse lõpetada või peatada mis tahes Kasutaja Konto, kui see sisaldab ebatäpset või väärat teavet.

Peale ASEMATIC OÜ pakutava mis tahes sisu vastutab Kasutaja ainuisikuliselt oma FLOWBIRD Konto mis tahes isikupärastatud sisu eest. Kasutaja kohustub sisu vajadusel uuendama ning tagama, et sisu on alati täpne, täielik ja ajakohane.

Vaid Kasutaja vastutab mis tahes ja kõikide tagajärgede eest, mis võivad tuleneda kolmandate poolte kasutusest (loaga või ilma loata), välja arvatud juhul, kui Kasutaja saab näidata, et tema identifitseerimisandmete ja salasõna avalikustamine tuleneb ASEMATIC OÜ süüst.

Punkt 8. FLOWBIRD Teenuse kasutamine

Konto võimaldab FLOWBIRD Teenust kasutada igal Operaatoril, kes pakub FLOWBIRD Teenust Eestis.

FLOWBIRD kasutades saab Kasutaja osta alljärgnevaid tänaval parkimise õigusi:

 • Tunnipilet
 • Pikaajaline pilet
 • Elektrooniline luba

Sõltuvalt parkimise eest vastutavast asutusest võib olla võimalik osta parkimisõigusi ette ning kas ühekordselt või korduvalt.

Kasutaja võib osta ka mõningaid parkimisõigusi väljaspool tänavat, seda saitidel, mis kasutavad alljärgnevaid ASEMATIC OÜ tänavavälise parkimise lahendus (kus need on saadaval):

 • Minipark
 • Varioflex

FLOWBIRD teenuse nõuetele vastavaks toimimiseks võib osutuda vajalikuks uue versiooni kasutamine. Seega soovitame Kasutajal alati alla laadida mobiilirakenduse uusima versiooni, kui seda palutakse teha.

8.1. Tehingu alustamine

Operaatori valitud omadustele tuginedes saab tehingut alustada järgmiselt:

 • Mobiilirakenduses nõutud samme järgides
 • Veebisaidil nõutud samme järgides
 • Mobiilsel Veebisaidil nõutud samme järgides
 • Mis tahes muudel viisidel, mis esitatakse tehingu hilisemas etapis

Parkimisala valitakse kas geograafilise asukoha, aadressi või piirkonnakoodi kaudu. See piirkond määrab ära parkimistasu(d). Kasutaja tagab, et FLOWBIRD kaudu ostetud parkimistasu vastab piirkonnas kehtivale parkimistasule. Tehtud vea eest võidakse Kasutajat trahvida.

Kus kohaldatav, on teenuse kasutaja tüübi valimine Kasutaja vastutus. Kõik Kasutajad, kes valivad teenuse kasutaja tüübi, milleks nad linnalt õigusi saanud pole, võivad saada trahvi.

Makse algatamisel SMSi kaudu tehakse makse vahetult vastavalt Kasutaja saadetud teabele registreeritud sõiduki kohta kui "vaikimisi valitud sõiduk" (seda saab veebisaidil muuta).

ASEMATIC OÜ ei vastuta Teenuse mis tahes kuritahtliku kasutamise eest ega Teenuse mittekasutamise eest ega Kasutaja vigade eest.

Hind koosneb Operaatori määratud parkimiskulust, sealhulgas teenuse kulu vastavalt tehtud valikutele, ja kõikidest kehtivatest maksudest.

Pärast makse valideerimist nõutakse FLOWBIRD Kontole sisestatud pangaga (sh kaart) seonduvalt kontolt sisse parkimistasu. Makse tehakse eurodes.

Pilet hakkab Kasutajale kehtima ainult juhul, kui toimub üks alljärgnevatest:

 • Pärast Pileti ostmist Veebisaidi, mobiilse Veebisaidi või rakenduste kaudu kuvatakse Pilet Konto kehtivate piletite nimekirja (kehtiva pileti liides on juurdepääsetav kõikide eespool nimetatud viiside kaudu).
 • SMSi kaudu tasumisel saadetakse vastuvõtmist kinnitav SMS.
 • Makse verbaalne kinnitus kõnevastuse või kõnekeskuse kaudu.

Kasutajale näidatakse makse kinnitust või tagasilükkamist. Kui makse kinnituse või tagasilükkamise suhtes on kahtlusi ja/või makse kinnitus või tagasilükkamine puudub, peab Kasutaja võtma ühendust Klienditeenindusega. Sellisel juhul on tõenäoline, et Pilet ei ole üldse valideeritud ning Kasutaja peab kiiresti oma parkimistasu maksma mis tahes muul kättesaadaval viisil. Kui seda ei tehta, võib Operaator väljastada trahvi, mille eest ASEMATIC OÜ ei vastuta.

Makse edukas lõpuleviimine on seotud sellega, kuidas Kasutaja oma pangakaardi detaile uuendab. Kasutaja nõustub mitte kasutama aegunud kaarti ega ilma piisavate vahenditeta kontot.

ASEMATIC OÜ ei vastuta trahvide eest, mis võidakse väljastada enne Pileti valideerimist.

Kasutaja kinnitab ja nõustub, et mõningaid tema andmeid avaldatakse makse töötlemise toimingute osana vajadusel kolmandatele pooltele.

Kui piletil toodud parkimisaeg on läbi, võib klient sellega seonduvalt pileti eksportida ja/või selle FLOWBIRD Veebisaidi kaudu välja trükkida.

Mis tahes uus pileti ostmine sõidukist eemal hõlmab endas võimalikku riski saada trahvi, mille eest ASEMATIC OÜ ei vastuta.

8.2. Pileti pikendamine

Kasutaja võib igal ajal juba väljastatud Pileti valideerimist pikendada, tehes seda Rakenduses asuva "kehtivate piletite" liidese kaudu või mis tahes ühendatud seadme kaudu, millest Teenus on kasutatav. Seda saab teha tingimusel, et Pilet ei ole aegunud, et see ei ole ületanud Operaatori hinnapoliitikas toodud maksimaalset parkimisaega ja et Operaator aktsepteerib Pileti pikendamist.

8.3. Parkimistehingu katkestamine

Juhul kui parkimist reguleeriv asutus on teinud valiku "STOP", võib Kasutaja kas Rakendusest või mis tahes muust ühendatud seadmest, millest Teenus on kasutatav, veel kehtiva tehingu KATKESTADA. Sel juhul tehakse tegeliku parkimistasu (ja mugavustasu, kus see on kohaldatav) makse parkimistehingu katkestamise ajal ja mitte selle alguses.

8.4. Piletil toodud teave

Pilet sisaldab järgmist teavet:

 • Unikaalne pileti number
 • Kasutatava auto numbrimärk
 • Parkimiskoht ja vastava tsooni kood
 • Kasutaja tüüp
 • Parkimise algus- ja lõpuaeg ja/või parkimise kestus
 • Kasutaja tasutud summa
 • Kus kohaldatav, tasuta parkimise kestus
 • Kus kohaldatav, Maksude summa osana tasutud summast
 • Kus kohaldatav, teenustasu summa osana tasutud summast

Punkt 9. Hind ja tasumine

FLOWBIRD Teenusesse registreerumine on tasuta.

Parkimistasule lisatakse teenustasu FLOWBIRD teenuse kasutamise eest. Kogutasu näidatakse teile ära enne tehingu lõpetamist. Mugavustasu varieerub sõltuvalt asukohast.

Kasutaja vastutab kõikide oma seadme ja interneti juurdepääsuga seonduvate tasude eest.

FLOWBIRD Teenuse kasutamise suhtes kehtivad kõik Operaatori eeskirjad, sealhulgas, kuid mitte ainult: hinnad, hinnavahemikud, parkimisaja piirangud, kehtivad miinimum- või maksimumhinnad, parkimiskestused, ajagraafikud ja pikendamise tingimused.

Kohaldatakse teenuse kasutamise kuupäeval kehtivaid Operaatori parkimisteenuse hindu ja tasusid. Iga Kasutaja algatatud ostu korral esitatakse tehingu summa, sealhulgas kõik Operaatori kohaldatavad maksud ja teenustasud (kui need olemas on), Kontol sisestatud pangakaardiga seonduvale pangakontole. FLOWBIRD teenust saab kasutada lisaks muudele makseviisidele, mille Operaator on teinud kättesaadavaks.

Kui FLOWBIRD teenus on tehniliselt või mis tahes muul põhjusel häiritud, peab Kasutaja nõutud parkimistasud tasuma mõne muu makseviisi kaudu, mille Operaator on kättesaadavaks teinud.

Kasutaja saab igal oma parkimistehingute ajalugu vaadata.

Punkt 10. Maksete turvalisus ja konfidentsiaalsus

FLOWBIRD Teenuses kasutatud pangakaardi detaile (kaardi number, kehtivuskuupäev, turvanumber) haldab turvaliselt pangateenuse pakkuja, kel on PCI-DSS (maksekaardi tööstuse andmete turvalisuse standardi) või võrdväärne sertifikaat.

Punkt 11. Vastutus

ASEMATIC OÜ vastutab ainult selliste kahjude või otseste kahjustuste eest, mis tulenevad tema enda hooletusest või valest tegevusest, ja sellises ulatuses. ASEMATIC OÜ vastutus on piiratud Pileti summa maksimumsummaga.

ASEMATIC OÜ ei vastuta mingil juhul mis tahes kaudsete, eriliste või tulenevate kahjude eest. ASEMATIC OÜ ei vastuta mis tahes liiki kahjustuste eest, mis võivad tuleneda FLOWBIRD Veebisaidi, Nutitelefoni Rakenduste, SMS-i, interaktiivse häälvastuse ja/või kõnekeskuse sobimatust kasutamisest.

ASEMATIC OÜ vastutus ei laiene riskidele, mis võivad tuleneda internetist, eelkõige, teenuse mis tahes lõpetamine, elektrooniliste viiruste sissetung või olemasolu, failide kaotus, mobiilivõrkude tõrked ja/või katkendlik töö või mis tahes muu isikuandmete kuritarvitamine nagu identiteedivargus.

Veebimaksete tegemine on keeruline ning hõlmab kolmandate poolte sekkumist ning seetõttu väljendame sõnaselgelt, et ASEMATIC OÜ ei vastuta mis tahes juhtumite eest taristus, mida me ei halda ega kontrolli. Seega ei ole teil õigust esitada mingeid kaebusi, mis tulenevad varustava tööstuse ja järeltööstuse ettevõtetest. Konkreetselt öeldes, ASEMATIC OÜ ei vastuta kahjude ega kahjustuste eest, mis tulenevad Kasutaja kaardiga seonduvast maksmisest keeldumisest, kolmandat poolt hõlmavast tõrkest (näiteks maksetöötlejate internetiühenduse viga ).

ASEMATIC OÜ ei vastuta Kasutajale või Kolmadatele pooltele tekkinud mis tahes kahjustuste eest, mis tulenevad vääramatust jõust või mis tahes sündmusest, mis jääb väljapoole ASEMATIC OÜ mõistlikku kontrolli.

Punkt 12. Tarkvara ja muude intellektuaalse omandi õiguste litsents

ASEMATIC OÜ tagab kasutajale, kes aktsepteerib seda, mitte edasiantava piiratud juurdepääsuga litsentsi oma FLOWBIRD Veebisaitidele ja Nutitelefoni rakendustele, mis on mõeldud ainuisikuliselt Kasutajale eraviisiliseks kasutamiseks Kasutaja Konto kasutamise ja hooldamise kaudu. See litsents ei hõlma FLOWBIRD teenuse edasimüümist ega kommertskasutust, teabe kogumist ega kasutamist, hinna kirjeldust, sellest Saidist või selle sisust tulenevat kasutust, konto teabe allalaadimist ega kopeerimist kolmandatele pooltele, mis tahes kasutust, andmete uurimist, automatiseerimist või muud andmete kogumise või väljavõtmise tööriistu.

ASEMATIC OÜ-ga seonduvat materjali või teavet ei tohi reprodutseerida, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa ega muul viisil rakendada kommertskasutuseks ilma ASEMATIC OÜ sõnaselge kirjaliku nõusolekuta.

Kõik FLOWBIRD veebisaidi ja FLOWBIRD Nutitelefoni Rakenduste audiovisuaalsed elemendid ning kõik graafilised elemendid, logod, pealkirjad, ikoonid, skriptid, nende aluseks olevat tehnoloogiat sisaldavad teenuse nimed on ASEMATIC OÜ ainuomand ja on kaitstud. Sellega seonduvalt on lubatud vaid siinkohal ära toodud kasutusviisid.

Igasugune muu kasutusviis, mida ei ole sõnaselgelt lubatud, on keelatud.

Veebisaitidega ühenduses kohustub Kasutaja nende sisu ei tervikuna ega osaliselt mitte kopeerima ega alla laadima.

Punkt 13. Kaotus, vargus ja ilma loata kasutamine

Kasutaja vastutab oma Konto mis tahes kasutamise eest, sealhulgas mis tahes tehingud, mille on teinud isik, kellel on luba kasutada tema Telefoni, tema Kontot või tema Salasõna.

Niipea kui Kasutaja saab teadlikuks oma Konto või Salasõna mis tahes kuritahtlikust kasutamisest, teavitab ta ASEMATIC OÜ-d sellest kohe, helistades +372 677 8836 või saates e-kirja aadressile info@flowbird.ee või saates tähitud kirja järgmisele aadressile:  Flowbird, Asematic OÜ, Rannamõisa tee 4, 13516 Tallinn, Eesti.

Juhul kui Kasutaja kaotab juurdepääsuga seadme või Kontoga seonduva pangakaardi või see varastatakse või juhul, kui Kasutaja saab sellisest tegevusest teadlikuks, teavitab ta kohe oma telefonioperaatorit / internetiteenuse pakkujat või pangakaardi väljastanud asutust. Mõlemal juhul soovitab ASEMATIC OÜ Kasutajal oma konto sulgeda ja/või selle teavet uuendada vastavalt siintoodud Punkti 16 sätetele, et vähendada kuritahtliku kasutamise riski.

Punkt 14. Teenusega seonduvate vaidluste lahendamine

14.1 Parkimisteenusega seonduvad vaidlused

ASEMATIC OÜ ei paku parkimisteenuseid, parkimistasu kogumise teenuseid ega väljasta trahve.

ASEMATIC OÜ ei võta endale vastutust mis tahes vaidluse osas, mis on seotud Operaatori ainuvastutuses oleva parkimisteenusega.

Parkimisteenusega seonduvate vaidluste korral tuleb kõik kaebused esitada parkimisteenuse operaatorile. Kasutaja võib kaebusele lisada Pileti, mille saab FLOWBIRD veebisaidilt eksportida või välja trükkida.

14.2 FLOWBIRD teenusega seonduvad vaidlused

Kui Kasutajal on seoses oma FLOWBIRD Kontoga mis tahes tehnilisi probleeme, võib ta lugeda FLOWBIRD Veebisaidil korduma kippuvaid küsimusi või võtta ühendust tugiteenusega, mille detailid ja juurdepääsutingimused on toodud FLOWBIRD Veebisaidil.

Punkt 15. Isikuandmed

Selle Teenuse korrektseks toimimiseks on üliolulised kasutaja isikuandmed, mida on vaja FLOWBIRD Teenuse kasutamise alustamiseks.

Kõik isikuandmed säilitatakse kooskõlas isikuandmete ja turvapoliitikaga, mis on kättesaadav FLOWBIRD veebisaidil. Neid isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni Kasutaja esitab päringu oma FLOWBIRD Konto sulgemiseks.

ASEMATIC OÜ või muud ettevõtted võivad saata Kasutajale mis tahes müügipakkumisi oma toodete ja teenuste kohta. Selliste e-kirjade saamisel võib Kasutaja igal hetkel sellistest pakkumistes loobuda, tehes vastavad seadistused FLOWBIRD Kasutaja Kontos.

ASEMATIC OÜ võib kasutada Konto teavet, sealhulgas konfidentsiaalset teavet, parkimistehingute andmete sisetöötlemiseks või statistiliseks analüüsiks.

 

 

Punkt 16 Andmetöötlus ja eraelu puutumatus

16.1 Teenuse pakkumiseks Kliendile töötleb FLOWBIRD Kliendi Isikuteavet. Seda tehakse lepingu raames, selleks et pakkuda paremat (interneti) teenust ja, kus vajalik, toimida kooskõlas seaduslike kohustustega, kuid ka turustuseesmärkidel (tingimusel, et selleks on antud luba), FLOWBIRD äritegevuse tulemuslikumaks korraldamiseks või kuritahtliku kasutamise ennetamiseks (näiteks juhul, kui Klient proovib uuesti registreerida, samal ajal kui FLOWBIRD on varasema lepingu lõpetanud, sest Klient on rikkunud Üldtingimusi).

16.2 FLOWBIRD töötleb neid Isikuandmeid nõuetekohasel ja hoolikal viisil ning vastavalt Üldise Andmekaitse Eeskirja sätetele.

16.3 FLOWBIRD võtab vajalikud tehnilised ja organisatoorsed meetmed, et kaitsta Isikuandmeid kaotsimineku või mis tahes muul viisil ebaseadusliku töötlemise eest, võttes arvesse töötlemise taset ja olemust.

16.4 Isikuandmeid, mille Klient on FLOWBIRD-ile kättesaadavaks teinud, töödeldakse ainult FLOWBIRD oma äritegevuse kontekstis ja Kliendiga sõlmitud Lepingu ulatuses.

16.5 Kõikidel kordadel, kui FLOWBIRD jagab Kliendi Isikuandmeid, töötleb Pakkuja ka Kliendi isikuandmeid. Sel juhul teavitab Pakkuja Klienti sellest, kuidas ta tema isikuteavet töötleb. Klient saab täiendavat teavet Isikuandmete töötlemise kohta Pakkuja veebisaidilt.

16.6 Lisateavet selle kohta, kuidas FLOWBIRD isikuandmeid töötleb, saate meie Avaldusest eraelu puutumatuse kohta ja Küpsisepoliitikast.

 

Punkt 17. Konto sulgemine

ASEMATIC OÜ jätab endale õiguse sulgeda Kasutaja Konto mis tahes ajal mis tahes põhjusel või ilma põhjuseta.

Mis tahes selline sulgemine ei mõjuta Kasutaja poolt makstud kehtivaid parkimistasusid või ASEMATIC OÜ mis tahes kohustusi sulgemise hetkel. Kasutaja võib oma konto sulgeda mis tahes ajal ja tasuta veebisaidi kaudu, rakenduse kaudu, e-posti teel info@flowbird.ee või saates kirjaliku päringu alljärgnevale aadressile: Flowbird, Asematic OÜ, Rannamõisa tee 4, 13516 Tallinn, Eesti. Konto sulgemise päringu vastuvõtmisel on Kasutaja isikuandmed anonüümsed.

Punkt 18. Kehtivusaeg

Need Teenuse Üldtingimused kehtivad terveks ajavahemikuks, mille jooksul need on saadaval internetis FLOWBIRD veebisaidil.

Punkt 19. Loovutamine

ASEMATIC OÜ jätab endale õiguse loovutada sellest lepingust tulenevad mis tahes oma õigused ja kohustused kolmandatele pooltele.

Punkt 20. Lepingu terviklikkuse tingimus

Kui mõni nende Üldiste Kasutustingimuste sätetest muutub kehtetuks, ei tähenda see ülejäänud lepingu punktide kehtetuks muutumist.

Punkt 21. Kehtivad seadused

Nende Teenuse Üldtingimuste suhtes kehtivad Eesti seadused.

Punkt 22. Keel

Need Teenused Üldtingimused ja eritingimused on koostatud eesti keeles.

Punkt 23. Vaidlused

Nende Teenuse Üldtingimuste suhtes kehtivad Eesti seadused.

Vaidluse korral teavitab Kasutaja ASEMATIC OÜ-d kirjalikult 30 päeva jooksul hetkest, kui vaidluse põhjus on teatavaks saanud.

Kui Kasutaja ja ASEMATIC OÜ ei suuda vaidlust omavahel lahendada, lahendatakse see pädevas kohtus.

Skip to content